Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „OP“) se vztahují pro prodej zboží objednané prostřednictvím internetové stránky www.xoczech.cz. Účelem těchto OP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.xoczech.cz je:
XO CZECH s.r.o. zastoupena Oskarem Mühlhanslem, jednatelem.

Se sídlem: Jestřabí 23, 595 Velká Bíteš, Česká Republika
IČ: 03080978
DIČ: CZ03080978
Vedeno u Krajského soudu v Brně, odd. C vložka 83544
E-mail: obchod@xoczech.cz
Tel.: +420 734 567 012

1. Nákup prostřednictvím stránky www.xoczech.cz mohou uskutečňovat všechny osoby bez omezení a to za předpokladu, že se budou řídit těmito OP. U fyzických osob je podmínkou nákupu zboží, kterým je jakýkoliv alkoholický nápoj, dosažení věku fyzické osoby minimálně 18 let.

2. U nákupu zboží na stránce www.xoczech.cz je nutné při objednávce řádně vyplnit:

  • u fyzické osoby uvést plné jméno, věk a adresu trvalého bydliště, zadat telefonní číslo a emailovou adresu;
  • u právnické osoby uvést obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo, údaje o osobě, která zastupuje právnickou osobu (jméno příjmení a věk), zadat telefonní číslo a emailovou adresu. Bez uvedení těchto informací není možné nakupovat.

3. Zbožím se rozumí především alkoholické nápoje a případně i další doplňkový sortiment. Popis každého konkrétního zboží je vždy uveden na stránce www.xoczech.cz.

4. Zákazník, který použije alkoholické nápoje zakoupené prostřednictvím XO CZECH s.r.o. na podnikatelskou činnost, souhlasem s obchodními podmínkami stvrzuje, že je řádně registrován na celním úřadě a na vyžádání poskytne společnosti XO CZECH s.r.o. kopii povolení s registračním číslem. Zákazník zároveň přebírá plnou odpovědnost za důsledky spojené s prodejem alkoholických nápojů bez řádné registrace na celním úřadě.

5. Přednost před těmito OP mají zákonná ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou smluvních stran a ujednání uvedené v případné písemné smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím (pokud je taková smlouva uzavřena). V případě rozporu mezi těmito OP a zákonnými ustanoveními, od kterých se lze odchýlit dohodou smluvních stran, mají přednost tyto OP.

6. Veškeré objednávky přijaté přes internetovou stránku www.xoczech.cz považujeme za závazné. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací doby a to v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události v dopravě z Moldávie. V takovém případě bude kupující neprodleně informován.

2. Podmínky prodeje

1. Kupující může prostřednictvím stránky e-shopu koupit každé zboží, u kterého je na stránce vyznačena možnost jeho objednání.

2. Kupující realizuje objednávku prostřednictvím formuláře uvedeného na stránce, Podmínkou platnosti každé objednávky je vyplnění povinných údajů v elektronickém formuláři při odeslání objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za správnost údajů, které kupující uvede při objednání zboží a ani za případnou nemožnost doručit zboží na kupujícím zadanou adresu.

3. Odesláním kompletní objednávky ze strany kupujícího a jejím potvrzením ze strany prodávajícího se uzavírá kupní smlouva. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení objednávky elektronickou poštou zaslanou na adresu uvedenou v objednávce. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat, a to především za situace, kdyby neměl k dispozici objednané zboží. Zákazník je však v takovém případě informován elektronicky na uvedenou emailovou adresu, nebo telefonicky na jím uvedené telefonní číslo.

4. Údaje uvedené v e-shopu, zejména kupní cena zboží, cena přepravy a dodací lhůta, nejsou návrhem na uzavření smlouvy, ale slouží pouze jako podklad pro vytvoření objednávky ze strany kupujícího. Až do okamžiku uzavření kupní smlouvy (tj. do přijetí objednávky) není prodávající svou nabídkou vázán.

3. Dodací podmínky

1. Prodávající expeduje zboží bez zbytečného odkladu obvykle ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení platné objednávky, pouze na území České republiky. Dodání mimo ČR není možné.

2. Prodávající si vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty s ohledem na své skladové a provozní možnosti, resp. nepředvídatelné okolnosti, přičemž takovou změnu oznámí kupujícímu. V případě objednávky více kusů zboží může být zboží dodáno i po částech.

3. V případě, že kupující nepřevezme zboží, které mu prodávající řádně doručuje prostřednictvím kurýra, zboží bude ponecháno u prodávajícího a kupující ho bude moci osobně odebrat, po dohodě s prodávajícím, z odběrného místa prodávajícího. Jestliže však kupující neodebere zboží ani do 7 pracovních dnů po dni, kdy kupující nepřevzal zboží doručováno prostřednictvím kurýra, uzavřená kupní smlouva (bod 2.3. těchto OP) automaticky zanikne a prodávající není dále povinen vyřizovat objednávku kupujícího; nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

4. V případě pochybností o věku kupujícího je kupující alkoholického nápoje povinen prokázat prodávajícímu nebo kurýrovi (doručovateli zboží), že dosáhl věku 18 let, jinak je prodávající povinen odepřít dodání zboží. Prodávající je oprávněn odepřít dodání alkoholického nápoje kupujícímu, který je zjevně ovlivněn alkoholem.

5. Pokud by prodávající nemohl splnit smlouvu z důvodu, že objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

6. Prodávající kupujícímu zboží doručí na adresu, kterou kupující uvede v objednávkovém formuláři. Dodací adresa může být jiná než fakturační adresa. Při odmítnutí převzetí objednaného zboží se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit prokazatelné náklady na dopravu, zpracování zásilky i vrácení zásilky zpět k prodávajícímu.

7. Prodávající doručuje zboží následujícím způsobem:

  • Zasilkovna
  • TNT
  • DPD
  • Osobní odběr

Jednotná cena obalového materiálu je 0 Kč (zahrnuje nárazuvzdorný obal, krabičku).

8. Doprava je dle ceníku.

9. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání přepravními společnostmi nebo poštou ani za zpoždění způsobené třetími stranami či nepředvídatelnými okolnostmi (výpadek proudu, přírodní katastrofa, ..).V případě zadání nesprávné adresy kupujícím hradí poplatky za odeslání a zpětné doručení kupující.

4. Vybavení objednávky

1. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího ověření objednávky emailem nebo telefonicky.
2. Prodávající je také oprávněn žádat zálohu za zboží větší hodnoty, nebo za zboží výhradně na objednávku, zejména pokud dobírková částka přesáhne 20.000 Kč včetně DPH.

5. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši uvedené v potvrzené objednávce. Všechny částky jsou na stránce www.xoczech.cz, uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v rámci platné legislativy České republiky.

2. Kupující může platit kupní cenu za zboží některým z následujících způsobů:
• Dobírka
• Převodní příkaz
• Platební kartou online přes platební bránu
• Hotově

3. Součástí každé dodávky je faktura – daňový doklad. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující uhradí kupní cenu dle zvoleného způsobu platby a zboží obdrží podle způsobu dopravy, kterou si kupující zvolil při objednávání zboží. Kupující obdrží fakturu po přijetí úhrady na e-mailovou adresu zadanou v objednávce jako fakturační nebo společně se zbožím v balení.

4. Kupní cena je splatná nejpozději při dodání zboží kupujícímu, přičemž její úplné zaplacení je podmínkou pro vydání zboží kupujícímu. Pokud kupující kupní cenu nezaplatí, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží, které nese kupující, přičemž na jejich splatnost a způsob placení se přiměřeně použijí ustanovení o splatnosti kupní ceny. Kupující je povinen nahradit náklady na dodání zboží i tehdy, jestliže odmítne převzít řádně objednané a doručené zboží, které nemá žádné závady.

6. Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

7. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku a uvolnit rezervované zboží pro další prodej v případě, že objednávka nebyla uhrazena do 7 dnů od zaslání podkladů pro platbu (v případě platby bankovním převodem).

6. Záruky a reklamace

1. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Převzetím se rozumím předání zboží dopravcem (kurýrem) zákazníkovi.

2. Reklamace nebo stížnosti lze zasílat na adresu sídla prodávajícího zapsanou v obchodním rejstříku.

3. V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží, či vady zboží, za kterou odpovídá prodávající, je kupující povinen neprodleně písemně o tom uvědomit prodávajícího.

4. Prodávající posoudí reklamaci v zákonem stanovených lhůtách.

5. V případě oprávněnosti reklamace prodávající podle povahy zjištěné vady buď vymění zboží za nové, dodá chybějící zboží nebo poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny. Pokud by nároky kupujícího z vad zboží nemohly být uspokojeny žádným z těchto způsobů, má kupující právo odstoupit od smlouvy. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit předmětné reklamované zboží. O volbě nároku rozhodne prodávající.

6. Prodávající neodpovídá za žádné vady zboží, které byly způsobeny jednáním nebo opomenutím kupujícího.

7. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem. Náklady na přepravu v takovém případě hradí kupující.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost, aktuálnost a úplnost poskytnutých osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených v těchto OP se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí ustanoveními právního řádu v platné legislativě České Republiky.

2. Prodávající neručí kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele prodávajícího), za poškození zásilky zaviněné kurýrní společností (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby).

3. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést změny nebo úpravy těchto OP. Prodávající na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.xoczech.cz vždy v časovém předstihu. Prodávající je povinen vždy na webové adree www.xoczech.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených OP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy OP písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených OP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny OP.

4. Smluvní strany, které jsou podnikateli, v souladu s § 558 odst. 2 OZ tímto vylučují přednost obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví, před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.Smluvní strana, která jedná nepoctivě a jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž by k tomu měla spravedlivý důvod za situace, kdy uzavření smlouvy se jeví jako vysoce pravděpodobné, je v souladu s § 1729 odst. 2 OZ povinna nahradit druhé straně škodu odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

5. Spotřebitel má možnost řešit případný spor s prodávajícím mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz. Návrh na řešení sporu může podat pouze spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

6. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2023.