Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen "OP") se vztahují pro prodej zboží objednané prostřednictvím internetové stránky www.xoczech.cz. Účelem těchto OP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.xoczech.cz je:
XO CZECH s.r.o. zastoupena Oskarem Mühlhanslem, jednatelem.

Se sídlem: Jestřabí 23, 595 Velká Bíteš, Česká Republika
IČ: 03080978
DIČ: CZ03080978
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Tel.: +420 734 567 012

1. Nákup prostřednictvím stránky www.xoczech.cz mohou uskutečňovat všechny osoby bez omezení a to za předpokladu, že se budou řídit těmito OP. U fyzických osob je podmínkou nákupu zboží, kterým je jakýkoliv alkoholický nápoj, dosažení věku fyzické osoby minimálně 18 let.

2. U nákupu zboží na stránce www.xoczech.cz je nutné při objednávce řádně vyplnit:

 • u fyzické osoby uvést plné jméno, věk a adresu trvalého bydliště, zadat telefonní číslo a emailovou adresu;
 • u právnické osoby uvést obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo, údaje o osobě, která zastupuje právnickou osobu (jméno příjmení a věk), zadat telefonní číslo a emailovou adresu. Bez uvedení těchto informací není možné nakupovat.

3. Zbožím se rozumí především alkoholické nápoje a případně i další doplňkový sortiment. Popis každého konkrétního zboží je vždy uveden na stránce www.xoczech.cz.

4. Zákazník, který použije alkoholické nápoje zakoupené prostřednictvím XO CZECH s.r.o. na podnikatelskou činnost, souhlasem s obchodními podmínkami stvrzuje, že je řádně registrován na celním úřadě a na vyžádání poskytne společnosti XO CZECH s.r.o. kopii povolení s registračním číslem. Zákazník zároveň přebírá plnou odpovědnost za důsledky spojené s prodejem alkoholických nápojů bez řádné registrace na celním úřadě.

5. Přednost před těmito OP mají zákonná ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou smluvních stran a ujednání uvedené v případné písemné smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím (pokud je taková smlouva uzavřena). V případě rozporu mezi těmito OP a zákonnými ustanoveními, od kterých se lze odchýlit dohodou smluvních stran, mají přednost tyto OP.

6. Veškeré objednávky přijaté přes internetovou stránku www.xoczech.cz považujeme za závazné. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací doby a to v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události v dopravě z Moldávie. V takovém případě bude kupující neprodleně informován.

 

2. Podmínky prodeje

1. Kupující může prostřednictvím stránky e-shopu koupit každé zboží, u kterého je na stránce vyznačena možnost jeho objednání.

2. Kupující realizuje objednávku prostřednictvím formuláře uvedeného na stránce, Podmínkou platnosti každé objednávky je vyplnění povinných údajů v elektronickém formuláři při odeslání objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za správnost údajů, které kupující uvede při objednání zboží a ani za případnou nemožnost doručit zboží na kupujícím zadanou adresu.

3. Odesláním kompletní objednávky ze strany kupujícího a jejím potvrzením ze strany prodávajícího se uzavírá kupní smlouva. Prodávající potvrdí kupujícímu doručení objednávky elektronickou poštou zaslanou na adresu uvedenou v objednávce. Prodávajícínení povinen objednávku kupujícího akceptovat, a to především za situace, kdyby neměl k dispozici objednané zboží. Zákazník je však v takovém případě informován elektronicky na uvedenou emailovou adresu, nebo telefonicky na jím uvedené telefonní číslo.

4. Údaje uvedené v e-shopu, zejména kupní cena zboží, cena přepravy a dodací lhůta, nejsou návrhem na uzavření smlouvy, ale slouží pouze jako podklad pro vytvoření objednávky ze strany kupujícího. Až do okamžiku uzavření kupní smlouvy (tj. do přijetí objednávky) není prodávající svou nabídkou vázán.

 

3. Dodací podmínky

1. Prodávající expeduje zboží bez zbytečného odkladu obvykle ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení platné objednávky, pouze na území České republiky. Dodání mimo ČR není možné.

2. Prodávající si vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty s ohledem na své skladové a provozní možnosti, resp. nepředvídatelné okolnosti, přičemž takovou změnu oznámí kupujícímu. V případě objednávky více kusů zboží může být zboží dodáno i po částech.

3. V případě, že kupující nepřevezme zboží, které mu prodávající řádně doručuje prostřednictvím kurýra, zboží bude ponecháno u prodávajícího a kupující ho bude moci osobně odebrat, po dohodě s prodávajícím, z odběrného místa prodávajícího. Jestliže však kupující neodebere zboží ani do 7 pracovních dnů po dni, kdy kupující nepřevzal zboží doručováno prostřednictvím kurýra, uzavřená kupní smlouva (bod 2.3. těchto OP) automaticky zanikne a prodávající není dále povinen vyřizovat objednávku kupujícího; nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

4. V případě pochybností o věku kupujícího je kupující alkoholického nápoje povinen prokázat prodávajícímu nebo kurýrovi (doručovateli zboží), že dosáhl věku 18 let, jinak je prodávající povinen odepřít dodání zboží. Prodávající je oprávněn odepřít dodání alkoholického nápoje kupujícímu, který je zjevně ovlivněn alkoholem.

5. Pokud by prodávající nemohl splnit smlouvu z důvodu, že objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

6. Prodávající kupujícímu zboží doručí na adresu, kterou kupující uvede v objednávkovém formuláři. Dodací adresa může být jiná než fakturační adresa. Při odmítnutí převzetí objednaného zboží se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit prokazatelné náklady na dopravu, zpracování zásilky i vrácení zásilky zpět k prodávajícímu.

7. Prodávající doručuje zboží následujícím způsobem:

 • Zasilkovna
 • TNT
 • Osobní odběr

Jednotná cena dopravy je 0 Kč (zahrnuje nárazuvzdorný obal, krabičku, přepravu a doběrečné).

8. Doprava je dle ceniku.

9. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání přepravními společnostmi nebo poštou ani za zpoždění způsobené třetími stranami či nepředvídatelnými okolnostmi (výpadek proudu, přírodní katastrofa, ..).V případě zadání nesprávné adresy kupujícím hradí poplatky za odeslání a zpětné doručení kupující.

4. Vybavení objednávky

1. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího ověření objednávky emailem nebo telefonicky.
2. Prodávající je také oprávněn žádat zálohu za zboží větší hodnoty, nebo za zboží výhradně na objednávku, zejména pokud dobírková částka přesáhne 20.000 Kč včetně DPH.

 

5. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu ve výši uvedené v potvrzené objednávce. Všechny částky jsou na stránce www.xoczech.cz, uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v rámci platné legislativy České republiky.

2. Kupující může platit kupní cenu za zboží některým z následujících způsobů:
• Dobírka
• Převodní příkaz
• Hotově

3. Součástí každé dodávky je faktura - daňový doklad. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující uhradí kupní cenu dle zvoleného způsobu platby a zboží obdrží podle způsobu dopravy, kterou si kupující zvolil při objednávání zboží. Kupující obdrží fakturu po přijetí úhrady na e-mailovou adresu zadanou v objednávce jako fakturační nebo společně se zbožím v balení.

4. Kupní cena je splatná nejpozději při dodání zboží kupujícímu, přičemž její úplné zaplacení je podmínkou pro vydání zboží kupujícímu. Pokud kupující kupní cenu nezaplatí, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží, které nese kupující, přičemž na jejich splatnost a způsob placení se přiměřeně použijí ustanovení o splatnosti kupní ceny. Kupující je povinen nahradit náklady na dodání zboží i tehdy, jestliže odmítne převzít řádně objednané a doručené zboží, které nemá žádné závady.

6. Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

7. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku a uvolnit rezervované zboží pro další prodej v případě, že objednávka nebyla uhrazena do 7 dnů od zaslání podkladů pro platbu (v případě platby bankovním převodem).

 

6. Záruky a reklamace

1. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Převzetím se rozumím předání zboží dopravcem (kurýrem) zákazníkovi.

2. Reklamace nebo stížnosti lze zasílat na adresu sídla prodávajícího zapsanou v obchodním rejstříku.

3. V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží, či vady zboží, za kterou odpovídá prodávající, je kupující povinen neprodleně písemně o tom uvědomit prodávajícího.

4. Prodávající posoudí reklamaci v zákonem stanovených lhůtách.

5. V případě oprávněnosti reklamace prodávající podle povahy zjištěné vady buď vymění zboží za nové, dodá chybějící zboží nebo poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny. Pokud by nároky kupujícího z vad zboží nemohly být uspokojeny žádným z těchto způsobů, má kupující právo odstoupit od smlouvy. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit předmětné reklamované zboží. O volbě nároku rozhodne prodávající.

6. Prodávající neodpovídá za žádné vady zboží, které byly způsobeny jednáním nebo opomenutím kupujícího.

7. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem. Náklady na přepravu v takovém případě hradí kupující.

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost, aktuálnost a úplnost poskytnutých osobních údajů.

 

8. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených v těchto OP se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí ustanoveními právního řádu v platné legislativě České Republiky.

2. Prodávající neručí kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele prodávajícího), za poškození zásilky zaviněné kurýrní společností (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby).

3. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést změny nebo úpravy těchto OP. Prodávající na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.xoczech.cz vždy v časovém předstihu. Prodávající je povinen vždy na webové adree www.xoczech.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených OP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy OP písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených OP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny OP.

4. Smluvní strany, které jsou podnikateli, v souladu s § 558 odst. 2 OZ tímto vylučují přednost obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví, před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.Smluvní strana, která jedná nepoctivě a jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž by k tomu měla spravedlivý důvod za situace, kdy uzavření smlouvy se jeví jako vysoce pravděpodobné, je v souladu s § 1729 odst. 2 OZ povinna nahradit druhé straně škodu odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

5. Spotřebitel má možnost řešit případný spor s prodávajícím mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz. Návrh na řešení sporu může podat pouze spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

6. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2016.

 • Puma Fenty
 • lebron soldier 9
 • stephen curry shoes
 • yeezy shoes
 • adidas nmd
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie irving shoes
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • Puma Rihanna
 • kyrie 2
 • adidas nmd shoes
 • john wall shoes
 • puma fenty
 • adidas john wall
 • j wall shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • http://www.stephencurryshoes.com
 • kd 9
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • curry shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • irving shoes
 • adidas crazy explosive
 • crazy explosive
 • crazy explosive shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • vans shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • vans outlet
 • stephen curry shoes
 • vans for sale
 • nike hyperdunk
 • Curry 3
 • yeezy 350 boost
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • adidas tubular instinct
 • adidas tubular instinct boost
 • adidas ultra boost
 • ultra boost Shoes
 • adidas ultra boost Uncaged
 • Ultra Boost
 • adidas tubular
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • bape hoodie
 • bape jacket
 • bape hoodie
 • bape clothing
 • bape hoodie jacket
 • bape hoodie shark
 • bape puma
 • bape Pants
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • air jordan shoes
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Curry Shoes
 • curry one
 • michael jordan
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Rose 6
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour Curry Shoes
 • Air Huarache
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • Nike Kobe Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Asics Shoes Men
 • Stephen Curry Shoes
 • Air Huarache Run
 • kobe basketball Shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • Harden Shoes Sale
 • nike lebron james shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy boost
 • new balance shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • tissot watches
 • tissot 1853
 • tissot watches for sale
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • tissot 1853
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • nike kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro
 • adidas tubular
 • adidas tubular Shadow
 • adidas tubular Radial
 • adidas tubular Viral
 • adidas tubular Defiant
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • nike air max 2017
 • air max 2017
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • ultra boost 3.0
 • adidas alphabounce
 • rose 7
 • d rose 7
 • adidas boost
 • nmd boost
 • yeezy boost
 • Ultra boost
 • ZX Flux boost
 • Stan Smith boost
 • Superstar boost
 • EQT boost
 • adidas d rose 7
 • adidas alphabounce Xeno
 • Puma Rihanna Creepers
 • Rihanna Creepers
 • Puma Rihanna Creepers Suede
 • Puma Rihanna Creepers Camo
 • Puma Rihanna Creepers Velvet
 • Puma Rihanna Fenty Slides
 • Puma Rihanna Creepers Shoes
 • adidas alphabounce Ams
 • adidas alphabounce Shoes
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • adidas terrex
 • Adidas Outdoor Terrex
 • Adidas Outdoor Terrex Trailmaker
 • adidas terrex shoes
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • balenciaga shoes
 • kobe bryant shoes
 • Puma Fenty Slides
 • Puma Fenty
 • Puma Fenty by Rihanna
 • Rihanna Sandals
 • Rihanna Slides
 • Puma Rihanna
 • Puma Rihanna Fenty
 • Puma x Fenty
 • Puma Rihanna Creepers
 • puma rihanna trainers
 • Puma Rihanna Slides
 • Puma Rihanna Fenty
 • asics gel kayano 23
 • asics gel kayano 22
 • asics gel lyte iii
 • Puma Fenty By Rihanna
 • Puma Fenty Sandals
 • Puma Fenty Fur Slides
 • Nike PG1 Shoes
 • Nike PG1
 • nike sock racer
 • nike air sock racer og
 • Nike PG1 Shining
 • Nike Paul George 1
 • Nike Pg1 Shine
 • damian lillard shoes
 • d lillard shoes
 • adidas eqt
 • nike sock racer
 • kd 10
 • kyrie 3
 • adidas nmd r2
 • Lebron soldier 11
 • Lebron soldier 11
 • adidas nmd womens
 • keen uneek sandals
 • prada shoes
 • air jordan 31
 • nike air poresto
 • nike vapormax
 • nike air vapormax
 • nike air vapormax flyknit
 • nike huarache
 • calvin klein
 • calvin klein underwear
 • calvin klein outlet
 • yeezy boost
 • adidas yeezy boost
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas yeezy boost 350 v2 zebra
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas iniki
 • Nike air force 1 flyknit
 • Nike air force 1 Multicolor
 • Nike air force 1 Oreo
 • Nike air force 1 Ultra
 • Nike air force 1 Casual Shoes
 • K zobrazení této stránky Vám musí být nejméně 18 let.

  Prosím potvrďte Váš věk